top of page

ROZSTRZYGNIĘCIE

przetargu publicznego pisemnego pod nadzorem komornikach sądowego
Przedsiębiorstwa Spółki Biovirtus Research Site spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością likwidacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Locciego 5 m 2

KRS:0000447730

W sprawie Kmn 130/23 z wniosku:
Likwidator Bio Virtus Research Site sp z o.o. Marek Zdanowicz
02-928 Warszawa, ul. Locciego 5/2
o sprzedaż przedsiębiorstwa:
BioVirtus Research Site Sp. z o.o.
02-928 Warszawa, ul. Locciego 5/2


W dniu 15-03-2024 r. stawił się w kancelarii komornika sądowego zainteresowany przetargiem reprezentujący
CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O. - Aleksander Marek Kiecana, leg. się dowodem osobistym o nr
CAE 755520, nr PESEL: 98090409959. Przedstawiciel zainteresowanej spółki przedłożył KRS spółki wraz z
wyciągiem z rejestru podmiotów leczniczych (nr księgi 000000272775), podpisał klauzulę o poufności oraz
zapoznał się z dokumentacją przedsiębiorstwa poddanego przetargowi publicznemu, regulaminem przetargu i
materiałami informacyjnymi.
Do dnia 25-03-2024 r. do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta:
- zainteresowany przetargiem reprezentujący CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O. - Aleksander
Marek Kiecana, leg. się dowodem osobistym o nr CAE 755520, nr PESEL: 98090409959, złożył w kancelarii
komornika, w zamkniętej, zalakowanej kopercie, ofertę w przetargu na sprzedaż przedsiębiorstwa Spółki
Biovirtus Research Site spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Locciego 5 m 2, KRS: 0000447730, NIP: 5342489662.
Wizja przedsiębiorstwa, przez jedynego zainteresowanego, tj. CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O.
odbyła się w dniu 15-03-2024 r. o godzinie 11:00. Fakt odbycia się wizji potwierdza oświadczenie złożone wraz z
ofertą w dniu 20-03-2024 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu była wpłata wadium w wysokości 200.000,00 zł, do dnia 22-03-2024 r.
Jedno wadium w kwocie 200.000,00 zł wpłynęło na rachunek komornika sądowego jw. w dniu 20-03-2024 r.
Wpłacający:
- CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O.
Termin publikacji ceny szacunkowej przedmiotu przetargu nastąpił w dniu 25-03-2024 r., o godzinie 10:30, w
Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa P. Ewy Zuzanny Chmielnickiej,
Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie, ul. Rumiana 84 lok. 2.
W wykonaniu punktu 38 Regulaminu przetargu Likwidator wskazał cenę szacunkową obejmującą przedmiot
przetargu: Przedsiębiorstwo Spółki Biovirtus Research Site spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, z
siedzibą w Warszawie przy ul. Locciego 5 m 2, KRS: 0000447730, NIP: 5342489662,która wynosi: 1.900.000,00 zł
(słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych 00/00).
Termin komisyjnego otwarcia ofert, nastąpił w dniu 25-03-2024 r., o godzinie 11:00, w miejscu: kancelaria
Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa P. Ewy ZuzannyChmielnickiej, 02-956
Warszawa, ul. Rumiana 84 lok. 2, bez udziału oferentów.
W jedynej złożonej ofercie CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O. zaoferowało cenę: 2.200.000,00
zł (słownie: dwa miliony dwieście tysięcy złotych).
Wobec powyższego, komornik sądowy jako organ nadzorujący sprzedaż w drodze przetargu publicznego
pisemnego Przedsiębiorstwa Spółki Biovirtus Research Site spółka z ograniczoną odpowiedzialnością likwidacji, z
siedzibą w Warszawie przy ul. Locciego 5 m 2 KRS:0000447730, rozstrzyga i ogłasza, iż nabywcą ww.
przedsiębiorstwa jest CENTRUM MEDYCZNE BIOVITALMED SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, KRS:
0001049291, NIP: 9512574074, REGON: 525937789.

Przetarg ogłosił, zorganizował i przeprowadził Likwidator Spółki Biovirtus Research Site spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w likwidacji, z siedzibą w Warszawie przy ul. Locciego 5 m 2, na podstawie art. 283 § 1 ksh w

powiązaniu z art. 282 § 1 ksh, pod nadzorem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-
Mokotowa P. Ewy Zuzanny Chmielnickiej, Kancelaria Komornicza nr III w Warszawie, ul. Rumiana 84 lok 2,

działającego na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 3 ustawy o komornikach (Dz.U.2023.1691 t.j.z dnia 2023.08.24), w
sprawie o sygn. Kmn 130/23.

bottom of page